2010년 4월 28일 수요일

Kimchijeon
Kimchijeon được ăn như một món khai vị trong bữa ăn, đồ ăn nhẹ, với rượu, hoặc ăn như một món ăn phụ. Sử dụng một lớp mỏng chủ yếu là lúa mì và kim chi trước khi trận động đất.

댓글 없음:

댓글 쓰기