2010년 5월 3일 월요일

1 Night 2 Days"1 Night 2 Days" từ 05 tháng tám năm 2007 đã được phát sóng từ hệ thống phát sóng Hàn Quốc 2TV hiển thị khác nhau, nhiều loại thực sự của đường hoang dã đi quanh phương châm của Hàn Quốc qua đêm một và hai ngày là một chương trình của kinh nghiệm đa dạng.

댓글 없음:

댓글 쓰기