2010년 5월 27일 목요일

Buchu kim chi, một loại kim chi

Buchu kim chi là kim chi gồm chives, trộn với hạt tiêu đỏ dán và tỏi.Nó sẽ tăng sự thèm ăn của bạn đặc biệt là trong mùa hè, nhờ hương vị độc đáo của nó. Bạn có thể ăn kim chi buchu với jokbal, hoặc món cá khác.
댓글 없음:

댓글 쓰기