2010년 5월 3일 월요일

Budaejjigae


Budaejjigae nghĩa là lẩu của quân sự, phương Tây như là một món hầm phong phú của các món súp là một món ăn của Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기