2010년 5월 2일 일요일

Cờ của Hàn Quốc

Cờ của Hàn Quốc lá cờ quốc gia (太极 旗) như là một mặt đất màu trắng ở giữa sân khấu và đưa vào mô hình Taegeuk, bếp đen, một ý thức điều này, Lee có bốn gwaega quanh tai của bạn.

댓글 없음:

댓글 쓰기