2010년 5월 3일 월요일

G20

G-20 là diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn gồm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất (tính theo GDP (PPP)) và Liên minh Châu Âu (EU).

댓글 없음:

댓글 쓰기