2010년 5월 4일 화요일

Galbitang


Rib là thành phần chính để các loại thịt bò của món canh sườn rơi Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기