2010년 5월 2일 일요일

Gobchang
Ruột của gia súc và lợn là Gobchang. Do chủ yếu là thực phẩm đóng gói trong các nhà hàng và xe ô tô đặc sản, thịt ngông trước khi nấu, thịt ngông trước khi nấu chiên, thịt ngông trước khi nấu và thức ăn được món hầm.

댓글 없음:

댓글 쓰기