2010년 5월 5일 수요일

Han Hyo JooHan Hyo Joo (sinh ngày 22 tháng 2 1987) là một nữ diễn viên Hàn Quốc và mô hình liên kết với BH Entertainment.

댓글 없음:

댓글 쓰기