2010년 5월 2일 일요일

Hoa dâm bụt
Hoa dâm bụt là loài hoa tượng trưng cho Đại Hàn dân quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기