2010년 5월 23일 일요일

Jeon Du-hwanJeon Du-hwan hay Chun Doo-hwan, phiên âm tiếng Việt là Chun Đô Hoan, là một tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc. Ông làm tổng thống từ 1 tháng 9, 1980 đến 25 tháng 2, 1988.

댓글 없음:

댓글 쓰기