2010년 5월 3일 월요일

KAIST


Kaist (Hàn Quốc nâng cao Viện Khoa học và Công nghệ) của Hàn Quốc và trường đại học nghiên cứu kỹ thuật, Đại học Giáo dục, Khoa học và Công nghệ là liên quan đến các quốc gia đặc biệt.

댓글 없음:

댓글 쓰기