2010년 5월 5일 수요일

Kam Wu-seong


Kam Wu-seong (sinh ngày 01 Tháng 10 1970) là một diễn viên điện ảnh Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기