2010년 5월 3일 월요일

Kim Yu-Na

Hàn Quốc, Kim là một động viên trượt băng hình.
2010 vận hội Mùa đông vô địch đơn nữ, danh hiệu vô địch thế giới năm 2009.

댓글 없음:

댓글 쓰기