2010년 5월 6일 목요일

Lee Jung-jae
Lee Jung-jae (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1973) là một diễn viên Hàn Quốc và mô hình.

댓글 없음:

댓글 쓰기