2010년 5월 2일 일요일

naengmyenMì (冷面, munhwaeo: raengmyeon, changuksu) đặc biệt phổ biến trong mùa hè, một trong những món ăn dân tộc của Hàn Quốc.
Các loại mì (dong, kiều mạch, vv) đi vào các bông, dưa chuột thái lát, rau, quả lê, và thực phẩm được làm với thịt và trứng luộc.

댓글 없음:

댓글 쓰기