2010년 5월 2일 일요일

Những phản ánh

Những phản ánh (珍 岛 -) là một trong những giống chó, Hàn Quốc là một hound điển hình.
Tôi có một lòng trung thành của chủ sở hữu mạnh mẽ, dũng cảm, và sau.

댓글 없음:

댓글 쓰기