2010년 5월 23일 일요일

Roh Moo-hyunRoh Moo-hyun hay No Mu-hyeon (Tiếng Triều Tiên: 노무현/ 盧武鉉 *;âm Hán Việt:Lô Vũ Huyễn), sách báo Việt Nam thường phiên là Rô Mu Hiên (6 tháng 4 năm 1946 -23 tháng 5 năm 2009), là Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc nhiệm kỳ 2003-2008. Người kế nhiệm ông là Lee Myung-bak.

Roh đã tự vẫn vào ngày 23/5/2009 bằng cách nhảy từ một mỏm núi xuống, để lại một tờ ghi nội dung từ biệt. Cảnh sát đã xác nhận vụ tự vẫn này.

댓글 없음:

댓글 쓰기