2010년 5월 23일 일요일

Roh Tae-woo


Roh Tae-woo hay No Tae-u (tiếng Hàn: 노태우) là một tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc. Phiên âm tiếng Việt trên báo Nhân Dân và một số báo chí khác là Rô The U. Ông làm tổng thống từ 25 tháng 2, 1988 đến 25 tháng 2, 1993.

댓글 없음:

댓글 쓰기