2010년 5월 4일 화요일

Seolleongtang


Seolleongtang thịt bò, gia súc đầu, nội tạng, xương, và goahseo gia đình điên canh súp ăn liền, gạo làm bạn ăn, thực phẩm là một trong những đại diện của Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기