2010년 5월 2일 일요일

Sikhye


Sikhye (cũng đánh vần shikhye hoặc; shikeh cũng đôi khi được gọi là dansul hoặc gamju) là một truyền thống ngọt Hàn Quốc gạo đồ uống, thường phục vụ như là một món tráng miệng. Ngoài thành phần chất lỏng của nó, sikhye cũng chứa hạt gạo nấu chín, và trong một số trường hợp thông nut.

댓글 없음:

댓글 쓰기