2010년 5월 2일 일요일

Tae Kwon Do

Tae Kwon Do (tiếng Trung: 跆拳道) Cờ của Hàn Quốc và, hiện nay, nhiều người trên thế giới để thực tập võ thuật.
Kỹ thuật hoặc bắt một bàn tay để nhấn mạnh công nghệ, không giống như hầu hết các trần Mixed Martial Arts được đặc trưng bởi các kỹ thuật nhanh chóng và mạnh mẽ đá.

댓글 없음:

댓글 쓰기