2010년 5월 3일 월요일

Tòa nhà 63

Tòa nhà 63 trong công dân Seoul có thể đi vào và ra khỏi tòa nhà là tòa nhà cao nhất.
60 tầng trên mặt đất và dưới đất quy mô ba tầng, và mặt đất là 249 mét, cao.

댓글 없음:

댓글 쓰기