2010년 5월 6일 목요일

Trà lúa

Trà lúa mạch rang là một, tisane rang hạt cà phê dựa trên tự do được làm từ lúa mạch, được phổ biến tại Nhật Bản, Trung Quốc, và các món ăn Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기