2010년 5월 6일 목요일

ujachaujacha (cũng đánh vần cha yuja) là một loại trà truyền thống Hàn Quốc làm từ thái mỏng yuja (hangul: cam chanh, tại Hàn Quốc) với vỏ của nó và kết hợp với mật ong hoặc đường.

댓글 없음:

댓글 쓰기