2010년 5월 23일 일요일

Yun Bo-seon


Yun Bo-seon, tên Hán ViệtDoãn Phổ Thiện, Hán tự: 尹潽善, (1897 - 1990), là Tổng thống thứ hai của chính phủ Cộng hòa nước Đại Hàn Dân Quốc từ năm 1960 đến 1962 (nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4).

댓글 없음:

댓글 쓰기