2010년 6월 17일 목요일

cheonggukjang-jjigae청국장 찌개 (cheonggukjang-jjigae) / Rich đậu tương Dán soong
Dày, lành mạnh dán hầm đậu tương, được làm bằng đậu phụ, kim chi, và ớt.

댓글 없음:

댓글 쓰기