2010년 6월 16일 수요일

doenjang-jjigae된장 찌개 (doenjang-jjigae) / đậu tương Dán soong
Hầm làm bằng dán đậu tương, đậu phụ, trai, và rau. Nó được phục vụ đường ống nóng trong một nồi đất nung.

댓글 없음:

댓글 쓰기