2010년 6월 21일 월요일

dotorimuk

도토리묵 (dotorimuk) / Acorn Jelly Salad
Acorn jelly salad trộn với cà rốt, dưa chuột, ớt, và cúc suk-gat (ăn được). Đó là mặc quần áo với một gia vị nước tương.

댓글 없음:

댓글 쓰기