2010년 6월 14일 월요일

gimbap1. 김밥 (gimbap) / Rong biển khô Rolls (Hàn Quốc Rolls)
Rau quả và nấu chín trứng được đặt trên lúa khô. Các thành phần này sau đó được cuộn trong tảo biển khô và cắt thành những miếng cắn cỡ.

댓글 없음:

댓글 쓰기