2010년 6월 6일 일요일

Gopchang, nướng thịt bò bao tử


Gopchang, nướng thịt bò bao tử


Trước đây, chúng tôi nói chuyện về các loại hình khác nhau của Jeongol, Hàn Quốc hot pot. (Cho chúng tôi biết thêm về JEONGOL!)

Một trong những món ăn phổ biến sẽ được jeongol gopchang-jeongol, cay nóng nồi thịt bò bao tử, và lần này, chúng tôi muốn giới thiệu gopchang, bao tử thịt bò nướng.

Gopchang có lẽ không phải là một món ăn Hàn Quốc ưa chuộng nhiều trong số người nước ngoài. Nhưng một khi bạn đã quen với các kết cấu juicy và hương vị của nó, bạn sẽ sớm được nghiện gopchang.

Đây là một số blogger thực phẩm nổi tiếng người đã viết về gopchang và gopchang nhà hàng.

댓글 없음:

댓글 쓰기