2010년 6월 21일 월요일

haemuljjim해물찜 (haemuljjim) / Kho hải sản
Một món ăn hải sản gia vị, thường được làm bằng tôm, mực và cua. Đó là om với giá đậu và mùi tây minari (Hàn Quốc).

댓글 없음:

댓글 쓰기