2010년 6월 28일 월요일

Kara


Kara (카라) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng. Họ thuộc công ty Daesung Entertainment (DSP). Từ "Kara" đến từ tiếng Hi Lạp "Chara" (χαρά, thắp sáng "niềm vui"). Nhóm giải thích là "gia điệu ngọt ngào" (sweet melody).
Sau khi mất một thành viên vào năm 2008, Kara tập hợp lại để chính thức trở thành một ban nhạc nữ gồm năm thành viên và bài hát đầu tiên của họ là bài "Honey".

댓글 없음:

댓글 쓰기