2010년 6월 10일 목요일

kongnamul-guklàm kongnamul-guk, súp bột chiên

Canh này dễ làm cho comsumed rộng rãi tại Hàn Quốc. Kongnamul-guk chỉ đơn giản là giá đậu nấu chín trong một phần cá cơm thơm.Nếu bạn thêm gạo, sau đó nó được gọi là kongnamul-gukbap; gạo thêm trước khi phục vụ và nó là dày dạn với mắm tôm.

댓글 없음:

댓글 쓰기