2010년 6월 16일 수요일

maeuntangSoup (maeuntang) / Cá Spicy Soup
Soong bao gồm cá nước ngọt theo mùa, củ cải, và cúc suk-gat (ăn được). Nó có một hương vị, gia vị phong phú.

댓글 없음:

댓글 쓰기