2010년 6월 30일 수요일

Quốc kỳ Hàn QuốcQuốc kỳ Hàn Quốc là hình chữ nhật có nền trắng, ở giữa có hình âm dương (màu đỏ ở trên và màu xanh dương ở dưới), bốn góc có 4 quẻ Bát Quái. Lá cờ này được sử dụng từ năm 1950 đến nay.

댓글 없음:

댓글 쓰기