2010년 6월 23일 수요일

tteokgalbi떡갈비 (tteokgalbi) / nướng ngắn Chả Rib
Mặt đất và xương sườn ngắn nướng với hành lá và tỏi với nước tương.

댓글 없음:

댓글 쓰기