2010년 6월 23일 수요일

ttukbaegi-bulgogi뚝배기 불고기 (ttukbaegi-bulgogi) / Bulgogi Hot Pot
Bulgogi (thịt bò trong một marinade nước tương) nấu với rau cải và mì thủy tinh, trong canh một. Nó được nấu chín và phục vụ trong một nồi đất nung.

댓글 없음:

댓글 쓰기