2010년 6월 16일 수요일

yukgaejang육개장 (yukgaejang) / bò cay Soup
Cay canh được làm bằng thịt bò, tỏi tây, giá đậu xanh, và cây dương xi. Nó được công nhận là một bữa ăn tiếp thêm sinh lực trong mùa hè.

댓글 없음:

댓글 쓰기