2010년 7월 19일 월요일

Bách Tế

Baekje

Một trong ba vương quốc cổ đại, Baekje (18 TCN-660 AD) được thành lập bởi vua Onjo, con trai của vua Goguryeo, ở phần tây nam của bán đảo Triều Tiên. Vương quốc đã chứng kiến sự nở hoa của văn hóa thanh lịch và tinh tế Baekje, trong đó đặc biệt bị ảnh hưởng rất nhiều văn hóa Nhật Bản. Năm 660 AD, Bách Tế đã bị đánh bại bởi quân đội liên minh của Silla và nhà Đường của Trung Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기