2010년 7월 15일 목요일

Các khu đặc biệt

Thuật ngữ "Khu kinh tế miễn phí" dùng để chỉ một khu vực địa lý do chính phủ Hàn Quốc để tạo ra một doanh nghiệp trên toàn cầu cạnh tranh và môi trường sống đó sẽ thu hút đầu tư nước ngoài và các công ty quốc tế. Fez An là một cuộc sống khép kín và khu kinh doanh có tính năng không khí và vận tải biển, hậu cần phức hợp, trung tâm kinh doanh quốc tế, dịch vụ tài chính, nhà ở, trường học, bệnh viện, mua sắm và giải trí.

댓글 없음:

댓글 쓰기