2010년 7월 19일 월요일

Các quốc gia Hoa Hàn Quốc


The National Flower of KoreaQuốc hoa của Hàn Quốc là Mugunghwa (무궁화), hoa hồng Sharon.Hàng năm từ tháng bảy-tháng mười, một phong phú của hoa Mugunghwa ơn toàn bộ đất nước. Không giống như hầu hết hoa, Mugunghwa là ngoan cường đáng kể và có thể chịu được cả bạc lá và côn trùng. ý nghĩa tượng trưng của hoa bắt nguồn từ các mugung từ Hàn Quốc, có nghĩa là bất tử. Từ này phản ánh chính xác tính chất lâu dài của văn hóa Hàn Quốc, và sự quyết tâm và sự kiên trì của người dân Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기