2010년 7월 19일 월요일

Các triều đại Joseon (1392 - 1910)

The Joseon Dynasty (1392 - 1910)

Các triều đại Joseon được thành lập vào cuối thế kỷ 14. Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng nhà nước và tác có ảnh hưởng lớn trên toàn bộ của xã hội. Các triều đại Joseon sản xuất Hangeul, bảng chữ cái Hàn Quốc, được phát minh vào năm 1443, trong thời kỳ trị vì của vua Sejong. Quyền lực của triều đại sau đó bị từ chối vì cuộc xâm lược của nước ngoài, bắt đầu với cuộc xâm lược của Nhật Bản năm 1592.

댓글 없음:

댓글 쓰기