2010년 7월 12일 월요일

Changgyeong


Changgyeong Palace là một cung điện nằm ở Seoul, Hàn Quốc. Ban đầu cung điện mùa hè của Hoàng đế Cao Ly, nó sau này trở thành một trong những Five Grand cung điện của triều đại Joseon.
Cung điện được xây dựng ban đầu là "Suganggung" Vua Sejong cho cha mình, Taejong, nhưng trong năm 1483 cải tạo và mở rộng bởi vua Seongjong mà tại đó thời gian mà tại đó thời gian nó đã nhận được tên như hiện nay.
Trong suốt thời kỳ thuộc địa Nhật Bản, xây dựng một vườn thú, vườn thực vật Nhật Bản, và bảo tàng trên trang web. Năm 1983, vườn thú và vườn thực vật được tháo bỏ. Cũng giống như các năm khác Grand cung điện, được rất nhiều Changgyeonggung bị phá hủy bởi người Nhật.

댓글 없음:

댓글 쓰기