2010년 7월 19일 월요일

Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)

The Korean War (1950-1953)

Trong những giờ đầu của ngày 25 tháng sáu năm 1950, Bắc Triều Tiên đã cố gắng buộc một sự thống nhất Bắc và Nam Triều Tiên xâm lăng miền Nam Hàn Quốc trên vĩ tuyến 38. Đáp lại, quân đội giúp đỡ từ hơn 16 quốc gia đã giúp bảo vệ Hàn Quốc chống lại sự đe dọa của chủ nghĩa cộng sản dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc tướng Douglas MacArthur. Trung Quốc và Liên Xô cho vay có thể quân sự của họ để Bắc Triều Tiên. Cuộc chiến tiếp tục trong 3 năm tiếp theo cho đến khi đến một kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, với một thỏa thuận hòa bình ký kết tại Panmunjeom, nằm trong DMZ. Không chỉ các cuộc chiến tranh tàn phá bán đảo, nó cũng cao tình cảm thù địch giữa Bắc và Nam, làm cho đất nước thống nhất một nhiệm vụ khó khăn.

댓글 없음:

댓글 쓰기