2010년 7월 20일 화요일

Chủ đề Công Viên - Trường hợp các dịch vụ tốt nhất dành cho trẻ em

Theme Parks – Where the Best Services are for Children

Khi trẻ em tham gia vào một công viên chủ đề cho cưỡi hay để thưởng thức nhiều chương trình và hấp dẫn, bạn không phải để xe đẩy của riêng bạn, chỉ cần thuê một ở lối vào. Tại tất cả các công viên giải trí, phòng điều dưỡng là bên cạnh các nhà vệ sinh, nơi bạn sẽ tìm thấy tã khẩn cấp và em bé-lau. Bạn cũng có thể sử dụng xe đẩy miễn phí tại các bảo tàng lớn quốc gia ở Seoul.

댓글 없음:

댓글 쓰기