2010년 7월 15일 목요일

Dokdo ở biển Đông là lãnh thổ Hàn QuốcDokdo ở biển Đông là lãnh thổ Hàn Quốc, địa lý và luật pháp quốc tế.Nhật Bản nỗ lực để chiếm Dokdo từ chối ghi chép lịch sử.

Cái tên Biển Đông đã được sử dụng liên tục trong hơn 2.000 năm và nó là không thích hợp để đặt tên cho một biển sau khi một quốc gia.Trong trình đơn này, chúng tôi cung cấp vị trí chính thức của chính phủ Hàn Quốc về đảo Dokdo và biển Đông, kèm theo hồ sơ liên quan đến lịch sử và nội dung đa phương tiện.

댓글 없음:

댓글 쓰기