2010년 7월 19일 월요일

G20 korea summit


Emerging on the international stage
Buoyed bởi phục hồi mạnh mẽ của đất nước từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các Lee Myung-bak chính quyền đã có tầm nhìn công cộng quốc gia của mình cho những năm tới, thúc đẩy các mục tiêu của việc thực hiện "một lớn hơn, lớn hơn Hàn Quốc" Trong khi chính phủ đã lập bản đồ kế hoạch. Để xây dựng một Hàn Quốc toàn cầu và thề sẽ phát triển mạnh, các quan chức cũng thừa nhận để giới hạn, nhấn mạnh rằng những nỗ lực thống nhất của tất cả người Hàn Quốc rất quan trọng để thành công.

댓글 없음:

댓글 쓰기