2010년 7월 19일 월요일

Gimbap

Gimbap là một phổ biến Hàn Quốc "thức ăn" nhanh chóng được làm từ gạo (Bắp) và tờ seaweek Hàn Quốc khô (gim), và các thành phần khác nhau khác. Gimbap là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc ăn trong những buổi dã ngoại hoặc các sự kiện ngoài trời đặc biệt. Nó cũng có thể là một bữa ăn chung ở nhà.Nó thường được phục vụ lạnh.

Các gimbap dài nhất, như được thấy dưới đây, là 226,4 bãi chờ đợi.

Korean food-Kimbap
Korean food-Kimbap Korean food-Kimbap Korean food-Kimbap

댓글 없음:

댓글 쓰기