2010년 7월 19일 월요일

Gimjang

Gimjang
Gimjang là thực hành Hàn Quốc lâu đời của kimchi chuẩn bị mùa đông, đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì rất ít rau được trồng trong gimjang ba hoặc bốn tháng mùa đông, mùa đông diễn ra trong đầu và cung cấp những gì đã trở thành một thực phẩm chủ yếu cho người Hàn Quốc. Đối với người Hàn Quốc, một bàn ăn mà không có kim chi là không thể tưởng tượng.

댓글 없음:

댓글 쓰기